Ma-vrij van 8 tot 21 uur. Za tot 17 uur

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de behandelaar. Deze betalingsvoorwaarden worden op aanvraag voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

  1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de behandelaar zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.
  2. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde behandelingen. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie door uw verzekeraar wordt vergoed. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie door medewerkers van Fysiotherapie Vlambloem aangaande de dekking van uw polis.
  3. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dient u na elke behandeling per pin of contant te betalen. Wij sturen u geen factuur.
  4. In de uitzonderlijke gevallen waarin toch een factuur wordt verzonden, dient de declaratie van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  5. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  6. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- alles exclusief omzetbelasting.
  7. Voor tarieven van onze diensten en producten verwijzen wij u naar de tarievenlijst op deze website, onze wachtkamer of naar een van onze medewerkers.

Rekening

Onze praktijk heeft behandelovereenkomsten met alle grote zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen de meeste rekeningen door de praktijk direct aan de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Hier hoeft u niets voor te doen. De zorgverzekeraar heeft haar verzekerden hierover geïnformeerd; informatie hierover zult u bij uw polisvoorwaarden kunnen vinden. Indien de zorgverzekeraar om welke reden dan ook de ingediende factuur niet aan ons betaalt, zullen wij u een factuur sturen. U kunt dan zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar om het bedrag alsnog door haar uitgekeerd te krijgen.

Het is belangrijk dat uw polis- of verzekeringsnummer bij de praktijk bekend is. Verder is het van belang om te checken hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Sinds januari 2005 is de meeste fysiotherapie uit het basispakket (zie hieronder bij vergoeding zorgverzekering). Maar, bijna alle aanvullende verzekeringen vergoeden wel fysiotherapeutische behandelingen, zij het op vele verschillende manieren. Meer informatie hierover vindt u op www.fysiotherapie.nl.